[LYRICS] Kofi Kinaata – Behind The Scenes

“Behind The Scenes Lyrics BY Kofi Kinaata”.(BTS),

Y3 hustle anopa
Onye ewiabir de ko enyumbir
Aha de y3nda
Mbir nyi ha ma bibi nyi
Fi s3 nsa ma ony3 edwuma no ondidi
Nti na mere y3 ma mere yei na nka m’eidi
Na nso me ko p3 bibi abedi no
3ya na )ne me b3y3 d3n nna 3nam
Amane a mehu ne nyi aa daaki
Akwantu mu ns3m
Nanso sesei ko hw3 mo krom
Wokeka d3 menya bi na menkai won oo

Wonyim d3 )nda fom
Sa )da fom mpo nka soldier fo na w)re guide no oo
Sesei ko hw3 mo krom
Wokeka d3 menya bi na menkai won oo
Wonyim d3 )nda fom
Sa )da fom mpo nka soldier fo na w)re guide no oo
hw3 ade ma mehu na mereka
Ny3 wode na mereka (ei ei eei)
Akwantu mu ns3m ny3 ne nyinaa y3ka
Nti mede m’as3m nyinaa ama Onyame
Nyame naa )ny3 ns3nkyer3ne

ALSO READ:  [LYRICS] Kofi Kinaata - Things Fall Apart

Hustle menyi bebi da
sa me yare mpo aa
Kyed3 nyame na w’asam yare
Ao Jehovah Nyame a 3bo wo Whistle ma
Ma )nhy3 jersey b) hat trick no
Jehovah Nyame a 3bo wo Whistle ma
Ma )te bench mpo gye goal king
Ma mma atanfo wo nya nserew y3n
Ma mma ma ye suro ne mma y3n do
ma mma w)nka d3 Nyame a y3 som no )w) hen oo
)ko ye de )ny3 yen ko (eeii)

Ma mehu na mereka ny3 wode na mereka
Akwantu mu ns3m ny3 ne nyinaa y3ka
Nanso sesei ko hw3 mo krom
Wokeka d3 menya bi na menkai won oo
Wonyim d3 )nda fom
Sa )da fom mpo nka soldier fo na w)re guide no oo
sesei ko hw3 mo krom
Wokeka d3 menya bi na menkai won oo
Wonyim d3 )nda fom
Sa )da fom mpo nka soldier fo na w)re guide no oo

ALSO READ:  [LYRICS] Quamina MP ft. Kofi Kinaata & Kwesi Arthur

Eeeii! awoooo!
Obi man so oo! awooo!
Eeeeii! Y3 br3 ooo!
Eeeeii! Y3 br3 ooo!
Nti Ma mma atanfo wo nya nserew y3n
Ma mma ma ye suro ne mma y3n do
Ma mma w)nka d3 Nyame a y3 som no )w) hen oo
)ko ye de )ny3 yen ko (aaa!)

SUBMIT OR CORRECT LYRICS