[LYRICS] Strongman – Crazy for You Ft. KelvynBoy

“Crazy for you Lyrics BY Strongman” ft. KelvynBoy

Lie Lie
Aaagh KCV
Another na wa te anaa

Ma membo wo apawa
Odo yewu woka me ho
aa na ye se wo mama
meye adam na odo ye
me hawa. abusua nye
ahoboa na menkoto wo kawa
Makyinmakyin menim
Obi ose woaa wodo no
Awura me mu enti medwen
se woaa mete obaa bi ne
aa medwen se woaa
mewo agyapade3 gye s3 me de kye woaa

Odo i love you from my heart
I no go lie I want you from my heart
3n3 anwumere yen hyia wo summer hat
Odo yewu be the only thing I have

Otwam mu ha na paddies aye wild
Mene no nam a metumi ma no yard
Nice shape abi you no your body bad
Wone me agyapade3 a
Me ye ho body guard

ALSO READ:  [LYRICS] Sarkodie ft. Kelvynboy & Strongman - Didi

Give me the mic make i sing for you
Odo meye wo dondo dondo

Your body make i taste for you
You do na i make lokoloko kolokolo
All I’m saying is that my baby boo 3y3 woara oo
Se wonni ho na maye waa waa waa
All I’m saying is that my baby boo 3y3 woara oo
Se wonni ho na maye waa waa waa

Another lie lie another lie lie lie lie
Odo bewo me mma wodo no ahye me ma meye player nso odo
Ama megye me ho mena
Mese me p3 manya obo me nkomo kwa
Nana Nyame adea me p3 manya

ALSO READ:  [Lyrics] Strongman – Whine

Odo aa ne me wiase bibiaa ehye na niase
Na obiaa se Afia se mate ahwe ne do mu
Medwene ne ho ma ade3 kye
Mesi ne so na ade3 akye
Wobaa me life mu ma hu se girls ni dwom

Menua mo besiafo) eeih
S3se3 obaa na medo no ye bedianko eeh eeih
Ame menya mpo eeih onko mia mu na mempe d3 mey3 donkor eeih

Odo i love you from my heart
I no go lie I want you from my heart
3n3 anwumere yen hyia wo summer hat
Odo yewu be the only thing I have

Give me the mic make i sing for you
Odo meye wo dondo dondo

ALSO READ:  [LYRICS] Strongman – Birthday Freestyle

Your body make i taste for you
You do na i make lokoloko kolokolo
All I’m saying is that my baby boo 3y3 woara oo
Se wonni ho na maye waa waa waa

Odo i love you from my heart
I no go lie I want you from my heart
3n3 anwumere yen hyia wo summer hat
Odo yewu be the only thing I have

All I’m saying is that my baby boo 3y3 woara oo
Se wonni ho na maye waa waa waa
Another lailai
Woate anaa

Lyrics for this song will be updated as soon as the music drops or Kindly submit it below.

SUBMIT OR CORRECT LYRICS